Про проведення річних загальних зборів акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПриватнЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Компанія з управління активами «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», ідентифікаційний код 22904759, місцезнаходження: 04210, Україна, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 12-Л (далі – Товариство або ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2017 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 04210, Україна, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 12-Л, кім. 28.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 21 квітня 2017 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складається станом на 24 год. 00 хв. 14 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у такому складі: член лічильної комісії – Трусій Анжеліка Валентинівна.

 1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий  звіт Товариства за 2016 рік у складі: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до річної фінансової звітності.

 1. Про визначення порядку розподілу прибутків, порядку та строку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити фінансову звітність ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2016 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»: частину прибутку, що  залишилася нерозподіленою на 31.12.2015 року,  в сумі 2581тис.грн. використати на покриття збитків 2016 року; іншу частину нерозподіленого прибутку залишити нерозподіленою в розпорядженні Товариства і використовувати відповідно до напрямків, визначених Статутом, з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством; дивіденди не нараховувати.

 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2016 рік.

 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2016 рік.

 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2016 рік.

 1. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» підписати нову редакцію статуту Товариства.

 1. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести  зміни до: Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»; Положення про Наглядову раду ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»; Положення про правління ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»; Положення про інформаційну політику ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»; Кодексу корпоративного управління ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», шляхом викладення їх в нових редакціях.

 1. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: По даному питанню буде кумулятивне голосування.

 1. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

 1. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: По даному питанню буде кумулятивне голосування.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

158 111

160 253

Основні засоби

43

30

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

27 116

2 730

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 874

901

Нерозподілений прибуток

142 154

144 735

Власний капітал

156 804

159 385

Статутний капітал

8 600

8 600

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

1 229

790

Чистий прибуток (збиток)

(2 581)

64

Середньорічна кількість акцій (шт.)

17 200 000

17 200 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

13

13

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.reserve-am.com.ua/.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства: Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12-Л, кім. 28; тел. для довідок: 044 426-61-11. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління (Президент) Хляпов О.А.

Голова Наглядової Ради

ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»        _______________________ О.Е. Лиховид