FAQ з інвестицій

Інвестиційні фонди: визначення

Що таке пайовий інвестиційний фонд (ПІФ)?
Що таке корпоративний інвестиційний фонд (КІФ)
Що таке інтервальний ПІФ?
Що таке диверсифікований фонд?
Що таке недиверсифікований ПІФ?
Що таке інвестиційний пай?
Що таке акція корпоративного інвестиційного фонду?

Інвестиційні фонди: особливості функціонування

Чи можна продати інвестиційний сертифікат або акції фонду третій особі?
Куди фонд може інвестувати гроші?
Що таке вартість чистих активів?
Що станеться з майном фонду, якщо він припинить своє існування?
Чи може фонд збанкрутувати?
Що відбувається з активами фонду в разі банкрутства компанії з управління активами?
Як оцінюються активи фонду?

Регулювання інвестиційних фондів. Контроль над діяльністю КУА

Хто регулює діяльність КУА?
Які закони регулюють діяльність управляючих компаній та інвестиційних фондів?
Які саморегулюючі організації діють на ринку управління активами?

Основи інвестування

Як придбати акції фонду?
Які податки необхідно сплатити з доходу, отриманого за паперами фонду?
Як дізнатися про зміни в інвестиційній стратегії фонду?
Чи може інвестиційний фонд гарантувати прибутковість?
Чи залежать права інвестора (відносно інших інвесторів одного фонду) від кількості придбаних ним цінних паперів?
У чому сенс інвестування в інвестиційні фонди?
Кому належить майно фонду?
У чому переваги інвестиційних фондів перед банками?
Як підтвердити, що вартість цінного паперу фонду розрахована правильно?
Хто не має права купувати цінні папери фонду?
Які існують види інвестиційних фондів?
Які існують типи інвестиційних фондів?
Які суб’єкти беруть участь у процесі управління активами?

Що таке пайовий інвестиційний фонд (ПІФ)?
ПІФ – це інститут спільного (колективного) інвестування, в якому кожному інвесторові належить певна частка в сукупному капіталі ПІФу. Частка володіння безпосередньо залежить від кількості інвестиційних сертифікатів, якими володіє інвестор. Активами фонду управляє Компанія з управління активами (КУА), яка вкладає їх на фондовому ринку в різні цінні папери (акції, облігації), прагнучи при цьому забезпечити максимально можливу прибутковість для інвесторів фонду.

Що таке корпоративний інвестиційний фонд (КІФ)
Корпоративний фонд – це фонд, який реєструється та існує у вигляді відкритого акціонерного товариства і продає своїм інвесторам акції фонду.

Що таке інтервальний ПІФ?
Інтервальний ПІФ – це інвестиційний фонд, цінні папери якого викуповуються самим фондом у чітко встановлені терміни (інтервали). Наприклад, в ПІФ «Улісс», яким управляє КУА «Національний резерв», викуп сертифікатів здійснюється щоквартально.

Що таке диверсифікований фонд?
Диверсифікований фонд – це фонд, на який поширюються вимоги статті 4 Закону України «Про Інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», що стосуються диверсифікації активів фонду залежно від об’єктів інвестування. Найсерйознішим є обмеження на придбання паперів одного емітента – не більше ніж 5%.

Що таке недиверсифікований ПІФ?
Недиверсифікований ПІФ – це фонд, на який не поширюються вимоги статті 4 Закону України «Про Інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», що стосуються диверсифікації активів фонду залежно від об’єктів інвестування, проте залишаються чинними вимоги статті 34 Закону. Отже, КУА може інвестувати в нерухомість або в папери, які не котируються на біржі, але не більше ніж 50% активів фонду.

Що таке інвестиційний пай?
Інвестиційним паєм можна назвати частку в майні (активах) інвестиційного фонду (ІФ). Право власності на таку частку (пай) випливає з володіння цінними паперами ІФ. Таким чином, ІФ, що володіє певною кількістю цінних паперів, володіє тією ж кількістю інвестиційних паїв цього фонду.
У ПІФ такими паперами є інвестиційні сертифікати, випущені (емітовані) КУА, що створила цей фонд і управляє його активами.
КУА може створити кілька ПІФів і керувати їхніми активами. Для формування активів кожного з цих ПІФів компанія здійснює окремий випуск інвестиційних сертифікатів. Тому інвестиційному паю кожного окремого ПІФу відповідає інвестиційний сертифікат КУА, випущений для формування активів саме цього ПІФу.
У корпоративному інвестиційному фонді (КІФ), який існує у формі відкритого акціонерного товариства, такими паперами є акції самого фонду.

Що таке акція корпоративного інвестиційного фонду?
Акція – цінний папір, що закріплює права її власника на управління підприємством-емітентом у рамках величини його частки, а також дає право на участь у розподілі дивідендів.
Наприклад, кожен інвестор, який придбав акції КІФ «Резервна нерухомість», стає власником певної частки фонду і має право:
– брати участь в управлінні справами фонду в порядку, визначеному статутом фонду і законодавством України;
– вийти з фонду в установленому порядку шляхом відчуження (в тому числі продажу на вторинному ринку) належних йому акцій фонду;
– отримувати інформацію про діяльність фонду. На вимогу акціонера Фонд зобов’язаний надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про діяльність і протоколи зборів.
Інші права регламентовані розділом 5 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інвестиційні фонди: особливості функціонування

Чи можна продати інвестиційний сертифікат або акції фонду третій особі?
Так, але тільки через ліцензованого брокера.

Куди фонд може інвестувати гроші?
Перелік дозволених законодавством інструментів інвестування може відрізнятися залежно від типу і виду фонду. В цілому, структуру активів фонду можуть становити такі інструменти (в порядку зменшення припустимої частки у структурі активів): облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), депозити, муніципальні і корпоративні облігації, акції вітчизняних компаній, валютні цінності та цінні папери іноземних емітентів (хоча реального механізму придбання таких паперів в Україні немає), нерухомість, дорогоцінні метали, корпоративні права.

Що таке вартість чистих активів?
Вартість чистих активів (ВЧА) – це сукупна ринкова вартість майна, що належить фонду, за вирахуванням зобов’язань фонду.
Вартість одного сертифікату (для ПІФ) або акції (для КІФ) розраховується шляхом ділення ВЧА на кількість розміщених сертифікатів/акцій інвестиційного фонду.

Що станеться з майном фонду, якщо він припинить своє існування?
Все майно буде реалізовано, а отримані від його реалізації кошти – розподілено серед інвесторів фонду.

Чи може фонд збанкрутувати?
За умовами диверсифікації фонд не має права вкладати в цінні папери одного емітента більше ніж 5%. Крім того, фонд зобов’язаний інвестувати гроші в папери емітентів з інвестиційним рейтингом (по суті, з низькою ймовірністю банкрутства), а також не має права брати кредити на суму понад 10% активів фонду. Для того щоб фонд збанкрутував, потрібно щоб усі емітенти, в які вклав гроші управляючий активами, збанкрутували, і стався дефолт України як держави. І навіть у цьому випадку фонд не буде повним банкрутом, оскільки борги (принаймні державні) буде реструктуризовано.

Що відбувається з активами фонду в разі банкрутства компанії з управління активами?
Майно інвестиційного фонду не є майном компанії з управління активами і не використовується для погашення її боргів і зобов’язань при банкрутстві. В разі банкрутства або ліквідації КУА управління фондом, за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, переходить до тимчасової КУА доти, доки інвестори Фонду не оберуть нову КУА.

Як оцінюються активи фонду?
Корпоративні цінні папери резидентів і нерезидентів, які торгуються на організаційно оформлених ринках (їхній перелік визначений ДКЦПФР і задовольняє умовам лістингу), оцінюються за їх ринковою вартістю, яка визначається згідно з офіційними даними біржового курсу організаційно оформленого ринку.
Для деяких видів фондів (наприклад, недержавних пенсійних) державні та муніципальні облігації можуть оцінюватися за формулою, яка враховує ціну покупки цих паперів і зростання їхньої вартості відповідно до умов проспекту емісії залежно від дати оцінки.
Об’єкти нерухомості оцінюються відповідно до договору між Компанією та незалежним оцінювачем.

Регулювання інвестиційних фондів. Контроль над діяльністю КУА

Хто регулює діяльність КУА?
Крім "стандартних" органів, контролюючих будь-який бізнес (податкова, прокуратура, пожежні тощо), діяльність КУА жорстко контролюється:
– Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
– Верховною Радою України за допомоги законів України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про недержавні пенсійні фонди»).
– Українською асоціацією інвестиційного бізнесу.

Які закони регулюють діяльність управляючих компаній та інвестиційних фондів?
– Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»
– Закон України «Про акціонерні товариства»
– Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»
– Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»

Які саморегулюючі організації діють на ринку управління активами?
Саморегулівна організація – це об’єднання професійних учасників ринку, яке створюється згідно з чинним законодавством (закони України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №125 від 17.02.2009) з метою захисту інтересів своїх членів і учасників ринку.
Згідно з чинним законодавством на ринку управління активами може діяти лише  одна саморегулівна організація. На сьогоднішній день такою є Українська асоціація інвестиційного бізнесу.

Основи інвестування

Як придбати акції фонду?
http://real.reserve-am.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=95

Які податки необхідно сплатити з доходу, отриманого за паперами фонду?
Відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» оподаткування виникає в момент продажу цінних паперів фонду. Базою оподаткування є позитивна різниця між вартістю продажу цінних паперів фонду і сумою витрат на їх придбання.
Ставка податку залежить від юридичного статусу інвестора: для резидентів вона становить 15%, для нерезидентів – 30%.
КУА не є податковим агентом, проте зобов’язана щоквартально подавати до податкової інспекції інформацію про всі викуплені інвестиційні сертифікати за формою 1-ДФ. За підсумками року до 1 квітня інвестор за місцем реєстрації повинен подати декларацію, в якій самостійно розраховує суму податку.

Як дізнатися про зміни в інвестиційній стратегії фонду?
Інвестиційна стратегія (інвестиційного) фонду міститься в такому документі, як інвестиційна декларація, що повинен бути зареєстрований Держкомісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) і опублікований в одному з її офіційних видань. Реєстрації та публікації підлягають також усі зміни інвестиційної стратегії, тобто зміни до інвестиційної декларації.
Дізнатися про зміни можна з публікацій в офіційних виданнях ДКЦПФР, зокрема в бюлетені «Цінні папери України», Відомості ДКЦПФР тощо.

Чи може інвестиційний фонд гарантувати прибутковість?
Чинне законодавство забороняє ІФ або КУА, яка управляє активами ІФ, гарантувати прибутковість з його цінних паперів у будь-якій формі. КУА може лише рекламувати досягнуту за минулі періоди дохідність активів, якими вона управляє. КУА може також прогнозувати прибутковість, про що зобов’язана прямо вказати.

Чи залежать права інвестора (відносно інших інвесторів одного фонду) від кількості придбаних ним цінних паперів?
Перелік прав інвесторів (учасників) одного і того ж ІФ однаковий для всіх. Відмінності стосуються лише обсягу одержуваного прибутку. Він пропорційний кількості цінних паперів, якими володіє кожен з інвесторів, оскільки може бути отриманий або у вигляді дивідендів, або у вигляді виплати за кожен цінний папір при її продажу власником.
Кількість цінних паперів (акцій) КІФу визначає також кількість голосів у їхнього власника на загальних зборах фонду.

У чому сенс інвестування в інвестиційні фонди?
Інвестування в інвестиційні фонди, а точніше – у цінні папери інвестиційних фондів – це інвестування на ринку фінансових інструментів (депозитів, банківських металів, цінних паперів) або нерухомості залежно від інвестиційної стратегії кожного конкретного фонду. Однак інвестори інвестиційного фонду, на відміну від інвесторів, що діють самостійно, довіряють прийняття інвестиційних рішень професіоналам з КУА.
Крім того, навіть невеликі вкладення інвесторів ІФ диверсифікуються в портфелі цього ІФ, тобто знижується ризик втратити їх в разі одного невдалого інвестиційного рішення. Діючи самостійно, інвестор може диверсифікувати лише дуже великий обсяг вкладень, кошти на який мають далеко не всі.
На одного інвестора ІФ відноситься лише мала частина т. зв. транзакційних витрат фонду (оплата послуг зберігача цінних паперів, банку, торговця цінними паперами тощо). Якби інвестор діяв самостійно, особливо оперуючи не дуже великими сумами, то частка таких витрат була б дуже великою.

Кому належить майно фонду?
Майно корпоративного інвестиційного фонду (КІФ) належить безпосередньо КІФу як юридичній особі, що існує у формі відкритого акціонерного товариства. А юридична особа КІФ належить його учасникам (власникам акцій, акціонерам) у частках пропорційних кількості акцій, яким володіє кожен із них.
Майно пайового інвестиційного фонду (ПІФ) належить його учасникам (власникам інвестиційних сертифікатів) на правах спільної часткової власності. Причому частка в цьому майні кожного учасника ПІФу визначається кількістю належних йому інвестиційних сертифікатів.

У чому переваги інвестиційних фондів перед банками?
Перевага інвестиційних фондів перед банками полягає, насамперед, у тому, що інвестиційний фонд віддає своїм вкладникам абсолютно весь зароблений на їхніх коштах прибуток. Віднімається тільки заздалегідь відома величина винагороди за послуги управляючого активами.

Водночас вкладник банку отримує тверду дохідність. Усі доходи, що перевищують її, банк залишає собі. При цьому, свідчить практика, якщо прибутковість на ринку падає нижче за цю тверду обіцяну прибутковість, то банк в односторонньому порядку знижує її, але ніколи не піде на збитки, щоб виконати свої зобов’язання.

Цінний папір ІФ можна продати і отримати свій дохід повністю, тоді як дострокове закриття банківського депозиту зазвичай спричиняє до втрати значної частини доходу, а то і частини суми депозиту.

Слід враховувати, що ІФ мають і недоліки. Так, на тлі, як правило, більшого, ніж на банківських депозитах, очікуваного прибутку, цінні папери ІФ є і більш ризикованим вкладенням.

Таким чином, на переваги різних фінансових інститутів слід зважати з огляду на будь-який з критеріїв оцінки інвестицій: дохідності, ризикованості, ліквідності, додаткових послуг тощо.

Найкраще правило при виборі вкладень полягає в тому, що фондовий ринок «не для вдів і сиріт», туди не варто інвестувати останні кошти. Фондовий ринок для тих. хто готовий трохи ризикнути, щоб заробити більше.

І найголовніше, не варто метушитися, пробувати за два-три місяці заробити всі гроші. На фондовому ринку слід інвестувати на період не менше ніж рік, а краще на більш тривалий період. Статистика ринку свідчить, що попри всі коливання курсів, кризи, війни тощо темпи зростання фондового ринку за останні 70 років набагато перевищили сумарний темп інфляції за той же період.

Як підтвердити, що вартість цінного паперу фонду розрахована правильно?
Найточнішою вартістю для цінного паперу є його ринкова вартість, тобто та, що відповідає ціні великого числа реальних угод з придбання таких цінних паперів або ціні, за якою її можна гарантовано продати. Йдеться про вартість цінного паперу, що відповідає відкритим біржовим котируванням.
За відсутності біржових котирувань вартість цінного папера можна розрахувати.
Розрахувати вартість боргового цінного паперу (облігації, векселі) досить складно. Слід враховувати обсяг грошового потоку, який генерує підприємство, яке зобов’язане за цим цінним папером, ставку прибутковості, заявленої за цим цінним папером, термін до її погашення, а також ставку прибутковості за активами з аналогічним ризиком.
Для пайових цінних паперів (акцій, інвестиційних сертифікатів) розрахунок здійснюється на підставі вартості чистих активів емітента як частка в цих самих чистих активах.
Простіше за все встановити чисті активи інвестиційних фондів (їх розрахунок фонди зобов’язані публікувати), отже, розрахувати вартість їхніх цінних паперів.

Хто не має права купувати цінні папери фонду?
Цінні папери будь-якого інвестиційного фонду не має право купувати інший інвестиційний фонд, а також будь-який недержавний пенсійний фонд.
Громадяни не можуть купувати цінні папери будь-яких венчурних інвестиційних фондів, якщо обсяг їхніх інвестицій не перевищуватиме 1500 мінімальних заробітних плат.

Які існують види інвестиційних фондів?
За структурою активів фонди бувають диверсифікованого і недиверсифікованого виду. З назви зрозуміло, що до диверсифікованих фондів висуваються жорсткі вимоги диверсифікації їхніх активів. Їх перелік міститься в Законі України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».
До недиверсифікованих фондів такі вимоги не висуваються.
Недиверсифіковані – це ІСІ, які не мають усіх ознак диверсифікованого ІСІ.

Які існують типи інвестиційних фондів?
За наявності зобов’язань щодо викупу своїх цінних паперів фонди поділяються на: відкриті, інтервальні та закриті.
Відкриті: якщо фонд (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов’язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами).
Інтервальні: якщо фонд (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов’язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) протягом обумовленого у проспекті емісії терміну, але не менше ніж раз на рік.
Закриті: якщо фонд (або компанія з управління його активами) не бере на себе зобов’язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) до моменту його реорганізації або ліквідації.

Які суб’єкти беруть участь у процесі управління активами?
У процесі управління активами беруть участь такі суб’єкти:
– Інвестори
– Компанія з управління активами
– Інститут спільного інвестування (або недержавний пенсійний фонд)
– Банк-зберігач
– Торговець цінними паперами
– Фондова біржа
– Держава (в особі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Верховної Ради України через закони України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» та «Про недержавні пенсійні фонди»).
–  Українська асоціація інвестиційного бізнесу.